Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Definicje terminów

 • Wartość zastępcza = (wartość sprzedaży u dealera): średnia cena, jaką strona poszkodowana będzie prawdopodobnie musiała zapłacić na działającym w dobrej wierze krajowym rynku specjalistycznym pojazdów silnikowych za wymianę.
 • Wartość rynkowa = zwykła, powszechna cena, jaką ma rzecz w określonym czasie i miejscu (§ 304 i nast. ABGB). Wartość rynkowa ma znaczenie przy zakupach pomiędzy podmiotami prywatnymi; w przypadku nieuszkodzonego pojazdu wartość rynkowa zwykle mieści się pomiędzy wartością odtworzeniową a wartością zakupu u dealera, dlatego czasami nazywa się ją wartością średnią.
 • Wartość zakupu u dealera (wartość przewidywana): średnia oczekiwana cena zakupu od renomowanego krajowego dealera pojazdów.
 • Wartość rezydualna = (wartość zakupu przez dealera) uszkodzonego pojazdu. Wartość rezydualna to wartość, jaką posiada pojazd w stanie powypadkowym. Obecnie tę wartość rezydualną określa się zwykle w drodze tak zwanych wymian wartości rezydualnej. Niemniej jednak poszkodowany ma prawo sprzedać swój pojazd znanemu warsztatowi samochodowemu po wartości rezydualnej określonej przez biegłego w protokole. Poszkodowany może zatem polegać na dokładności wartości rezydualnej zawartej w protokole. Inaczej jest w przypadku, gdy firma ubezpieczeniowa złożyła poszkodowanemu wiążącą ofertę przed sprzedażą pojazdu biorącego udział w wypadku.
 • Marża handlowa = Różnica między wartością odtworzeniową a wartością zakupu przez dealera
 • Obiektywna obniżona wartość: Oznacza utratę wartości pojazdu będącego własnością poszkodowanego.Ma znaczenie w przypadku, gdy nie są przeprowadzane żadne naprawy lub nie są planowane w specjalistycznym warsztacie. Jeżeli nie wystąpiła szkoda całkowita, obiektywną wartością pomniejszoną jest różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed i po wystąpieniu szkody. Jeżeli doszło do szkody całkowitej, obiektywną wartością obniżoną jest różnica pomiędzy wartością odtworzeniową przed wystąpieniem szkody a wartością końcową (wartość zakupu przez dealera) uszkodzonego pojazdu.
 • Amortyzacja handlowa: różnica pomiędzy wartością godziwą pojazdu bezpośrednio przed wystąpieniem wypadku a wartością godziwą tego pojazdu w prawidłowo naprawionym stanie po wypadku. Rekompensata pieniężna za pozostałą nieufność przeciętnego potencjalnego nabywcy po prawidłowej i profesjonalnej naprawie.
 • Całkowita szkoda techniczna: naprawa pojazdu jest technicznie niemożliwa, np. nie są już dostępne części zamienne (nowe i używane).
 • Całkowita strata ekonomiczna jest kwestią prawną
 • W przypadku odpowiedzialności: koszty prawidłowej i profesjonalnej naprawy w specjalistycznym warsztacie samochodowym przekraczają wartość zastępczą w chwili wypadku nawet o 10%, w indywidualnych przypadkach do 15%W przypadku ubezpieczenia kompleksowego: zależy od ubezpieczenia i może wynosić nawet 55% wartości odtworzeniowej w chwili wypadku.
 • W przypadku ubezpieczenia kompleksowego: zależy od ubezpieczenia i może wynosić nawet 55% wartości odtworzeniowej w chwili wypadku.
 • Wartość wraku = wartość zakupu uszkodzonego pojazdu przez dealera, jeśli prawdopodobnie nie da się go już naprawić środkami ekonomicznymi lub nie można go już odbudować.
na szczyt